Algemene voorwaarden

1. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten door Diasoft BV, hierna te noemen Diasoft.

Afwijkingen of aanvullingen gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Diasoft zijn aanvaard.

 

2. Totstandkoming en reikwijdte

Tenzij een uitdrukkelijke geldigheidsduur is aangegeven, is een offerte van Diasoft vrijblijvend en komt een bindende overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Diasoft.

Uit deze bevestiging moet blijken dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aanvaardt en dat hij afziet van de toepasselijkheid van zijn eigen inkoopvoorwaarden.

De bij een offerte behorende brochures, prijslijsten, en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en dergelijke gelden slechts bij benadering, tenzij Diasoft uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een precieze aanduiding kunnen worden beschouwd. Alle verstrekte prijsopgaven, tekeningen, schema’s, ontwerpen, materiaallijsten e.d., alsmede de door haar verstrekte programmatuur, blijven eigendom van Diasoft. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diasoft is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze informatie te kopiëren en/of op enigerlei wijze aan derden kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. De informatie mag door de opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze door Diasoft ter beschikking is gesteld en dient, indien de opdracht niet aan Diasoft wordt verleend, onverwijld aan Diasoft te worden geretourneerd, inclusief eventuele kopieën daarvan.

Diasoft is gerechtigd de gemaakte kosten voor het uitbrengen van de offerte aan de wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst tot stand komt.

 

3. Prijzen

Elke offerte is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een bindende offertetermijn.

Alle door Diasoft opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of andere in verband met de overeenkomst verschuldigde heffingen. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De prijs voor te leveren zaken geldt exclusief de te verrichten diensten en zal franco plaats van levering zijn.

Indien tussen het moment van de orderbevestiging en de aflevering van de goederen de koopprijs of één van de kostprijsbestanddelen waarop Diasoft haar verkoopprijs heeft gebaseerd, wordt verhoogd, is Diasoft gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de koper. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel, geldt zij in het bijzonder voor wijzigingen in invoerrechten en andere heffingen en belastingen die na verzending van de orderbevestiging van kracht worden en voor wijzigingen in de wisselkoers van de Nederlandse valuta ten opzichte van de vreemde valuta waarin de onderneming de goederen heeft gekocht.

4. Kredietwaardigheid van de koper

Alle koop- en verkoopovereenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat Diasoft ervan overtuigd is dat de kredietwaardigheid van de koper aanvaardbaar is.

Diasoft heeft het recht om van de koper zekerheid te eisen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen. Diasoft kan een pandrecht eisen op de verkochte goederen door middel van een geregistreerde onderhandse akte. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Diasoft niet nakomt of redenen heeft om te vrezen dat deze verplichtingen niet zullen worden nagekomen, is Diasoft gerechtigd de macht over de roerende zaken op te eisen.

De afnemer is, voordat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de geleverde zaken aan te wenden tot een ander gebruik dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening en de normale bestemming van de zaken. Zij mogen derhalve nimmer in onderpand worden gegeven of aan anderen worden overgedragen tot zekerheid in de vorm van een pandrecht of tot betaling, zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens Diasoft heeft voldaan.

Indien de koper bij het eindigen van de overeenkomst, om welke reden dan ook, tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Diasoft, is Diasoft gerechtigd alle zaken die verpand zijn zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen en indien nodig de zaken te demonteren indien deze aan andere roerende of onroerende zaken zijn bevestigd, terwijl de koper gehouden zal zijn zijn volledige medewerking te verlenen, alsmede de goederen kosteloos en op eerste verzoek in de originele verpakking en in onbeschadigde staat aan Diasoft te retourneren, een en ander onverminderd het recht van Diasoft om schadevergoeding op grond van deze voorwaarden en de wet te vorderen.

 

5. Overdracht van eigendom en risico

1.Behoudens het bepaalde in de leden 2 en 4, gaat de eigendom en het risico van de goederen over op de koper bij aflevering.

2.Zolang de koper het volledige bedrag van de koopprijs en eventuele bijkomende kosten nog niet heeft voldaan of daarvoor nog geen zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom over op de koper zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

3.Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de levering van de goederen ingevolge artikel 4 lid 2 op te schorten, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper als gevolg van deze vertraagde levering geleden schade.

4. Indien de verkoper op verzoek van de koper de levering uitstelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, blijven de goederen eigendom van de verkoper en zijn deze voor zijn risico totdat de goederen op de in artikel 4 lid 2 bedoelde plaats(en) aan de koper zijn afgeleverd.

 

6. Betalingen

1. In de koopprijs zijn, behalve de prijs van de goederen, begrepen de kosten van de verpakking, het vervoer en de kosten van aflevering op de door de koper aangewezen plaats in Nederland.

2. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum. De koper is niet gerechtigd op grond van een tegenvordering enig bedrag op deze koopprijs in mindering te brengen.

3. Indien Diasoft redenen heeft om te twijfelen aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer, bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, bedrijfsstoornis, ontbinding, eerdere betalingsachterstand etc., kan zij volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen.

4. De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd over het onbetaalde gedeelte. De rente zal gelijk zijn aan het alsdan geldende promessedisconto van De Nederlandsche Bank plus twee. Ook na één jaar zal rente verschuldigd zijn over het nog openstaande onbetaalde gedeelte. Alle door Diasoft gemaakte kosten in verband met de invordering en/of de vaststelling en/of de bewaring van rechten, gerechtelijke procedures daaronder begrepen, komen ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 15% van het factuurbedrag. In geval van niet tijdige betaling, waaronder begrepen het uitblijven van betaling van de in het tweede lid van dit artikel gestelde vordering, is Diasoft gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de volledige betaling is ontvangen en bij niet volledige betaling na schriftelijke sommatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit laat onverlet haar recht op schadevergoeding.

7. Leveringstermijn

De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst of, indien vooruitbetaling is overeengekomen, op de dag van ontvangst van het gehele vooruitbetaalde bedrag en wordt beschouwd als streeftermijn. Van overschrijding van een termijn is pas sprake indien Diasoft haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (volledig) is nagekomen na schriftelijke aanmaning van de opdrachtgever waarin een redelijke termijn voor nakoming is gesteld. Cablon Medical is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Goederen worden als geleverd beschouwd in geval van:

– levering zonder plaatsing of montage: bij aankomst op de overeengekomen plaats van levering,
– levering met plaatsing, montage en/of ingebruikneming: nadat deze werkzaamheden zijn verricht.

Diensten buiten het kader van de levering van goederen worden geacht te zijn voltooid na uitvoering van de werkzaamheden.

De opdrachtgever is verplicht de goederen in ontvangst te nemen. Tekortkomingen, waaronder het niet beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van de geleverde goederen of de verrichte diensten ernstig belemmeren, zijn geen grond voor een beroep op de te late levering van goederen of uitvoering van diensten, of voor het weigeren van de ontvangst en betaling. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de tekortkoming zo spoedig mogelijk te laten opheffen.

Indien Diasoft door niet aan haar toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen leveringstermijn niet kan nakomen, zal deze termijn worden verlengd met zoveel dagen als nodig is om de opgetreden vertraging in de uitvoering van de overeenkomst op te heffen. Extra kosten en prijsverhogingen in verband met en optredend tijdens de vertraging kunnen door Diasoft aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever na schriftelijke sommatie Diasoft niet in staat stelt de overeenkomst (verder) uit te voeren wegens omstandigheden die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen, is Diasoft gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

8. Overmacht

Van overmacht is sprake indien zich een onvoorzienbare omstandigheid of situatie voordoet die de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeengekomen voorwaarden verhindert, ernstig bemoeilijkt of verhindert en die buiten de macht en toedoen van partijen of hun onderaannemers, verkopers, adviseurs etc. ligt. Van overmacht is in ieder geval sprake indien de nakoming van een of meer in de overeengekomen voorwaarden opgenomen verplichtingen wordt verhinderd, ernstig bemoeilijkt of verhinderd doordat partijen of hun onderaannemers, verkopers, adviseurs e.d. worden getroffen door omstandigheden zoals een natuurramp, ernstige brand

(nucleaire) explosie, vrijkomen van giftige of gevaarlijke stoffen of gassen, een mobilisatie, oorlog, oproer, staking, bezetting of boycot of enige (buitenlandse) overheidsmaatregel zoals een import-, export-, leverings- of productieverbod. In geval van tijdelijke overmacht, d.w.z. een situatie van overmacht die 180 min of meer aaneengesloten kalenderdagen of korter duurt, worden de wederzijdse verplichtingen van het betreffende door overmacht getroffen deel van de overeenkomst opgeschort. In geval van blijvende overmacht, waarvan ook sprake zal zijn indien duidelijk is dat een overmachtsituatie langer dan 180 min of meer aaneengesloten kalenderdagen zal duren, zullen partijen overleggen over aanpassing van de overeenkomst, zodat verdere uitvoering voor beide partijen zinvol is. Indien voor zodanige aanpassingen geen ruimte bestaat, zal ieder der partijen het recht hebben de overeenkomst voor zover door overmacht getroffen, ontbonden te verklaren, waardoor de wederzijdse verplichtingen van het ontbonden deel van de overeenkomst met terugwerkende kracht zullen vervallen.

9. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen en schade

Een tekortkoming waarvan de opdrachtgever aantoont dat zij het gevolg is van een oorzaak die verband houdt met de oplevering of voltooiing van werkzaamheden en die aan Diasoft kan worden toegerekend en/of het ontbreken van een door Diasoft uitdrukkelijk toegezegde eigenschap, zal door Diasoft kosteloos worden opgelost door middel van herstel, vervanging en/of heruitvoering, te harer keuze, mits de tekortkoming binnen twaalf maanden na de overgang van het risico van de zaak of de voltooiing van de werkzaamheden, dan wel binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Diasoft is gemeld.

De verplichting tot het verhelpen van tekortkomingen vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diasoft aan de zaak toevoegingen en/of veranderingen zijn aangebracht dan wel fouten door derden zijn opgelost, indien verbruiksartikelen zijn gebruikt die niet voldoen aan de door Diasoft aangegeven specificaties, of indien Diasoft niet tijdig en/of onvoldoende in de gelegenheid is gesteld herstel of onderhoud te plegen. Diasoft heeft het recht tekortkomingen op te lossen.

Diasoft kan verlangen dat de goederen zonder extra kosten naar haar adres, of een door haar op te geven adres, worden verzonden, dan wel dat een onderhoudscontract wordt verleend voor regelmatig onderhoud. Vervangen onderdelen en goederen worden haar eigendom. De extra kosten die voortvloeien uit herstellingen aan goederen die zich in het buitenland bevinden, zijn ten laste van de klant. Er zal een hernieuwde herstellingsplicht van drie maanden zijn voor herstellingen. Deze reparatieplicht zal ten minste duren tot het einde van de oorspronkelijke termijn van twaalf maanden.

Diasoft aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever binnen voornoemde periode van twaalf maanden lijdt als gevolg van een aan Diasoft toe te rekenen gebrekkige uitvoering van een overeenkomst en die geen betrekking heeft op winstderving, productieverlies, stagnatiekosten, boetes of kortingen en dergelijke tot ten hoogste het factuurbedrag per gebeurtenis. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is iedere verdergaande of andere aansprakelijkheid voor schade uit welken hoofde dan ook uitgesloten.

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst derden zijn betrokken die deel uitmaken van de Diasoft , kunnen zij tegen eventuele aanspraken van de opdrachtgever dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Diasoft op grond van deze voorwaarden. Van Diasoft en de genoemde derden tezamen kan geen hogere schadevergoeding worden gevorderd dan van Diasoft alleen.

 

10. Diversen

Bij overeenkomsten tot het leveren en/of maken van software of het plaatsen, monteren, reviseren en/of repareren kunnen bijzondere voorwaarden gelden.

Indien Diasoft goederen levert die onder de US Export Administration Act vallen, is een opdrachtgever gehouden de daarop van toepassing zijnde bepalingen in acht te nemen.

Indien enige bepaling van een overeenkomst geen rechtskracht heeft, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven, tenzij handhaving van de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

11. Garantie/service

1. Met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden staat verkoper in voor de deugdelijkheid van de toegepaste materialen en de toegezegde eigenschappen en de daarmee samenhangende juiste werking. Deze garantie geldt voor nieuwe producten voor een periode van 12 maanden na levering (inclusief eventuele “zichttermijn”) tenzij anders overeengekomen. Garantie op van andere verkopers betrokken goederen wordt slechts verstrekt indien en voor zover deze door de oorspronkelijke fabrikant(en) wordt verleend.

2. Gebreken aan geleverde goederen die onder de garantie vallen zullen worden hersteld of vervangen door een nieuwe levering, zulks ter beoordeling van de verkoper/fabrikant, indien de gebreken te wijten zijn aan constructiefouten, gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze onbruikbaar zijn voor de bestemming van de goederen.

3. Goederen die in aanmerking komen voor werkzaamheden die onder garantie worden uitgevoerd, dienen kosteloos aan de verkoper te worden verzonden.
Indien verkoper werkzaamheden onder garantie buiten zijn eigen bedrijf moet verrichten, is verkoper gerechtigd de reis- en verblijfkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, alsmede eventuele (bijzondere) transportkosten en de kosten van te gebruiken testapparatuur.
Werkzaamheden onder garantie worden in beginsel uitgevoerd in het bedrijf van verkoper (serviceafdeling) tijdens normale werktijden. Werkzaamheden onder garantie worden alleen buiten de normale werktijden verricht indien een afzonderlijk servicecontract is afgesloten. Indien blijkt dat de onder garantie ter reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, komen alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij, ook tijdens de garantieperiode.

4. Alle garantieaanspraken vervallen indien de wederpartij de geleverde zaken zelf heeft gewijzigd of gerepareerd, dan wel een derde daartoe heeft ingeschakeld, dan wel niet overeenkomstig de verstrekte (fabrieks)voorwaarden gebruikt of onoordeelkundig en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de oorspronkelijke bestemming.

5. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op verbruiksartikelen. Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is verkoper van zijn garantieverplichtingen ontheven. Nakoming van de garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

 

12. Retentie

1. Verkoper heeft het recht van retentie op alle zaken die verkoper ten behoeve van de wederpartij onder zich heeft, ongeacht de oorzaak, zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

2. Verkoper is gehouden deze zaken volgens goed koopmansgebruik te bewaren zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding heeft in geval van verlies, gedeeltelijk verlies en/of schade die niet aan verkoper is toe te rekenen. Het risico van de goederen blijft derhalve bij de wederpartij.

 

13. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkten)aansprakelijkheid, alsmede de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is de verkoper niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel, is de verkoper niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

2. oneigenlijk gebruik van het geleverde of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

3. onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen;

4. schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.

5. Indien verkoper medewerking verleent aan de montage en/of de ingebruikneming zonder dat dit in de overeenkomst is vastgelegd, geschiedt dit voor risico van de wederpartij.

6. Verkoper is slechts aansprakelijk voor vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen met betrekking tot verstrekte adviezen tot het bedrag gelijk aan de in rekening gebrachte advieskosten.

7. De aansprakelijkheid van verkoper wordt mede beoordeeld op basis van eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen van verkoper. Behoudens de dekking daarvan zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken.

8. Voldoening aan de geldende garantie-/klachtenverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door de verkoper of diens verzekeraars geldt als enige en algehele schadevergoeding. De wederpartij vrijwaart de wederpartij uitdrukkelijk en volledig voor het overige.

 

14. Klachten

1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk zijn ontvangen.
Klachten op grond van verborgen gebreken dienen binnen de garantietermijn te geschieden. Klachten dienen een nauwkeurige aanduiding van de aard en de oorzaak van de klachten te bevatten. Klachten betreffende uitwendig waarneembare gebreken dienen onmiddellijk te geschieden op de test/inspectiedatum in de fabriek van de verkoper of, indien geen test/inspectie plaatsvindt, binnen de aangegeven termijn.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen nadat de facturen zijn ingediend.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het product c.q. de factuur te hebben goedgekeurd. Klachten worden dan door de verkoper niet meer in behandeling genomen.

4. Indien de klacht door de verkoper gegrond wordt bevonden, is de verkoper slechts bevoegd tot vervanging/reparatie van de gebrekkige goederen, zonder dat de wederpartij recht heeft op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

5. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper.

6. Retournering van de geleverde goederen, om welke reden dan ook, kan slechts geschieden na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en verzendinstructies van de verkoper.

 

15. Beëindiging

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst na schriftelijk verzoek zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd, de koper onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de bewindvoerder of de curator de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Alle wederzijdse vorderingen worden onmiddellijk opeisbaar na de ontbinding. De koper is aansprakelijk voor alle door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

16. Toepasselijk recht, geschillen, verval

Op overeenkomsten tussen Diasoft en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Diasoft vervallen twaalf maanden na het ontstaan daarvan. Vorderingen ontstaan op het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.

Start typing and press Enter to search